FitSphere

Privaatsuspoliitika

Alljärgnevalt selgitame, kuidas töödeldakse FitSphere äpi (äpp) kasutajate (kasutaja või teie) isikuandmeid. Isikuandmetena käsitletakse mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on OÜ FitSphere (FitSphere või meie), registrikood 16030279, aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 2/1, 12618, Eesti Vabariik. Meiega kontakteerumiseks saatke e-kiri aadressile info@thefitsphere.com.

Meile on oluline, et kasutajate isikuandmed oleks äpi kasutamisel kaitstud. Isikuandmete töötlemisel järgime meie tegevusele kohalduvaid andmekaitsealaseid õigusakte, sh eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR). Kõiki käesolevas privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud GDPR-is ja FitSphere äpi kasutustingimustes.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kasutajaks registreerumisel edastate meile erinevaid isikuandmeid, mida vajame, et luua teile konto ning pakkuda seeläbi äpi terviklahendust. Küsime teilt selliseid andmeid ilma milleta pole kasutajakonto loomine ning äpi kasutamine võimalik, kuid ka andmeid, mille edastamine on vabatahtlik, kuid võimaldab teile pakkuda äpi terviklikku funktsionaalsust.

Isikuandmed, mille edastamine kasutajaks registreerumisel on kohustuslik (kohustuslikud andmed):

 • ees- ja perekonnanimi
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-postiaadress)
 • sünnikuupäev
 • sugu
 • elukoht (riik, maakond, linn või vald)

Isikuandmed, mille edastamisel saame võimaldada teile täiendavate funktsioonide kasutamist, kuid mille edastamine on vabatahtlik (vabatahtlikud andmed):

 • foto
 • kaal
 • pikkus

Vabatahtlikud andmed on äpis märgitud tärniga.

Äpi kasutamisel saame või võime teie nõusolekul saada kasutaja kohta lisaks järgmisi andmeid, mille sisestate äppi ise või mille saame automaatselt äpi kasutamisel (kasutuse andmed):

 • sportlike tegevuste tulemused (nt tehtud sammud, mille kohta saame info, kui olete lubanud liidestuse Apple Health või Google Fit rakendusega, mis selliseid andmeid teie kohta koguvad ja teie nõusolekul meiega jagavad)
 • asukohaandmed (teie nõusolekul vahemaade ja kiiruse arvestamisel kasutaja seadme GPS-i, andmeside- ja/või kasutatava wifi-võrgu kaudu)
 • teie nõusolekul äpiga ühendatud spordikella kaudu kogutud andmed (nt pulss)
 • logiandmed (nt äpi avamise andmed, andmete muutmise andmed jms)
 • andmed teie tööandja kohta (kui olete liitunud oma tööandja korraldatud väljakutsega).

MILLEKS JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Töötleme kasutaja isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks selge eesmärk. Peamiselt töötleme kasutaja isikuandmeid selleks, et pakkuda kasutajale äpi kasutamise võimalust ning erinevat funktsionaalsust. Täpsemalt töötleme kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja järgmistel õiguslikel alustel:

 • Et luua kasutajale konto.Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul vajadus võtta lepingueelselt vajalikke samme selle sõlmimiseks (GDPR artikkel 6(1)(b)).
 • Et hallata kasutaja kontot ja lepingut (sh võimaldada kontole sisselogimist ja hallata makseid) ning pakkuda kasutajale äpi funktsionaalsusi (sh arvestada erinevaid sportlikke tegevusi ja väljakutseid, toimetada kasutajatele kätte nende teenitud auhinnad või korraldada auhindade kättetoimetamine oma partnerite või kolmandate isikute vahendusel). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meievahelise lepingu täitmise vajadus (GDPR artikkel 6(1)(b)).
 • Kui olete selleks nõusoleku andnud, et jälgida kasutaja liikumist ja asukohaandmeid sportlike tegevuste salvestamiseks ning liidestada äppi teiste rakendustega, mis seda võimaldavad. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul teie nõusolek (GDPR artikkel 6(1)(a)). Asukohaandmete jälgimiseks ja sammude üle arvestuse pidamiseks annate nõusoleku ühendades meie äpi Google Fit (https://policies.google.com/privacy?hl=et) või Apple Health (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/) rakendusega. GPS-i, andmeside ja/või wifi-võrgu kaudu asukohaandmete kogumiseks (need on vajalikud, et hinnata kasutaja läbitud vahemaad ja kiirust), annate nõusoleku lubades oma seadmes äpile ligipääsu viidatud andmetele. Vastavate rakendustega liidestamiseks antud nõusolekud on võimalik kasutajal igal ajal tagasi võtta, kasutades vastavat funktsionaalsust oma seadme või teiste rakenduste seadetes. Juhime tähelepanu, et nendele teistele rakendustele kohalduvad nende rakenduste kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad, millega soovitame teil tutvuda.
 • Kui olete selleks nõusoleku andnud, et pakkuda kasutajale sportlike tegevustega seotud kaloriarvestust ja teisi funktsionaalsusi, mis võib hõlmata terviseandmete töötlemist.Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul teie selgesõnaline nõusolek (GDPR artikkel 6(1)(a) ja 9(2)a)).
 • Et kontrollida auhinnasaaja isikusamasust ja vajadusel ka vanust.Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi tagada, et auhinna saab selleks äpi kasutustingimuste kohaselt õigustatud isik (GDPR artikkel 6(1)(f)).
 • Et vältida pettusi äpi kasutamisel.Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi pettuste vältimise vastu (GDPR artikkel 6(1)(f)). Selleks, et vältida äpi väärkasutamist, kasutame vahendeid, mis võimaldavad hinnata meile kättesaadavaks tehtud andmete põhjal, kas tegemist on inimesele kohase liikumisstiiliga. Näiteks, kui olete valinud äpis liikumisviisiks kõndimise, kuid asukohaandmed näitavad, et olete liikunud kiirusega 40 km/h, tuvastab kasutusel olev tehnoloogia selle ebakõla ning pettuse tuvastamise korral on meil õigus rakendada kasutustingimustes ettenähtud meetmeid. Tegemist ei ole üksnes automatiseeritud töötlusel põhineva otsusega. Pettuse kahtluse korral kontrollime alati üle, kas tuvastatud andmed võivad viidata äpi väärkasutamisele või mitte.  
 • Et kuvada kasutajale äpis meie ja partnerite turunduspakkumisi. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi pakkuda teile meie ja partnerite tooteid ja teenuseid (GDPR artikkel 6(1)(f)). Sobiva pakkumise valimiseks kasutame profileerimist meile kättesaadavaks tehtud andmete põhjal (vt jaotist Turunduslik profileerimine).
 • Kui olete selleks nõusoleku andnud, et saata uudiskirju. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul kasutaja antud nõusolek (GDPR artikkel 6(1)(a)). Sobiva uudiskirja valimiseks kasutame profileerimist (vt jaotist Turunduslik profileerimine).
 • Et koostada agregeeritud ja anonüümset statistikat kasutajate liikumisharjumuste kohta. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi saada ülevaade kasutajate liikumisharjumustest ning kasutada seda oma äpi arendamises ja teistel rahvatervise või turunduslikel eesmärkidel (GDPR artikkel 6(1)(f)).
 • Et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi (GDPR artikkel 6(1)(c)).
 • Et kaitsta vajadusel oma õigusi, esitades nõudeid või end nõuete eest kaitsta, millisel juhul töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel (GDPR artikkel 6(1)(f)).

Turunduslik profileerimine. Äpi kasutajatele sobivate uudiskirjade ja/või turunduspakkumiste välja valimiseks kasutame tehnoloogiat, mis võimaldab meil luua kasutajale turundusprofiil, mille põhjal saame hinnata, millised uudiskirjad ja/või pakkumised konkreetset kasutajat võiksid huvitada. Turundusprofiili koostamisel lähtume kasutaja soost, vanusest ja elukohast, kas olete Standard või Pro paketi kasutaja ning kas olete aktiivne või mitteaktiivne kasutaja. Profileerimise kaudu on meil võimalik teha teile personaalsemaid pakkumisi. Äpis ennast alla 18-aastaseks märkinud kasutajatele uudiskirjade saatmist ei toimu. 

Nõusoleku alusel töötlemine. Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigustatud huvi alusel töötlemine. Kui töötleme kasutaja isikuandmeid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, oleme eelnevalt viinud läbi vastandlike huvide kaalumise, mille tulemusel oleme leidnud, et konkreetsel juhul kaalub meie või kolmanda isiku huvi üles kasutaja huvid ning põhiõigused ja -vabadused, mille tagamiseks isikuandmeid kaitstakse. Teil on alati õigus esitada sellise töötlemise suhtes vastuväide, pöördudes meie poole ülaltoodud kontaktandmetel.

KELLEGA VÕIME ISIKUANDMEID JAGADA?

Volitatud töötlejad. Kasutame äpi efektiivse toimimise tagamiseks teenuseosutajaid, kellel on vajalikus ulatuses ligipääs ka kasutajate isikuandmetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on näiteks teenuseosutajad, kes osutavad meile IT-, müügi-, turundus- ja andmeanalüüsiteenuseid. Kasutame üksnes hoolikalt valitud teenusepakkujaid. Jääme täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest isegi siis, kui isikuandmeid töötlevad meie volitatud töötlejad. Kui soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (sh nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud. Vahel edastame teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, kuid teeme seda üksnes siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui meil on selleks õigusaktidest tulenev kohustus või kui olete selleks andnud nõusoleku. Näiteks võime edastada isikuandmeid meie koostööpartneritele, teenuseosutajatele, kelle kaudu toimuvad maksed, järelevalve- või ametiasutustele, meie õigusnõustajatele.

Et pakkuda teile tehtud soorituste eest auhindu, võime edastada teie isikuandmeid meie partneritele, kes meie äpi vahendusel auhindu välja annavad. Kui auhinna väljastame meie ise, siis partneritele teie andmeid ei edastata. Partnerid vajavad isikuandmeid selleks, et võimaldada kasutajale auhinna realiseerimist ja vajadusel see kasutajale kätte toimetada (nt ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoha andmed). Nendel eesmärkidel isikuandmete edastamisel tugineme meievahelise lepingu täitmise vajadusele (GDPR artikkel 6(1)(b)). Isikuandmeid edastame ainult sellele partnerile, kellelt te auhinna tellisite või võitsite. Meie partnerite nimekiri on nähtav äpis.

Kui auhinna toimetab kasutajale kätte kolmandast isikust kuller- või postiteenuste osutaja, edastame neile isikuandmed, mis on vajalikud auhinna kasutajale kätte toimetamiseks. Sellisel juhul tugineme samuti meievahelise lepingu täitmise vajadusele (GDPR artikkel 6(1)(b)).

Kui teostate makseid läbi Google Play (https://policies.google.com/privacy?hl=et) või Apple Store (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/) rakenduse, edastame teie makseandmeid ka nende rakenduste haldajatele. Sellise edastamise puhul tugineme teiega sõlmitud lepingu täitmise vajadusele (GDPR artikkel 6(1)(b)).

Kui osalete väljakutsetel, võivad kõik samal väljakutsel osalejad näha teiste osalejate tulemusi (osaleja nimi, tulemus, koht paremusjärjestuses vastavalt tulemusele). Kui osalete oma tööandja korraldatud väljakutsel, jagame teie tööandjaga infot selle kohta, kes väljakutse võitis, milline oli osalejate sammumäär, kes osalesid ja milline oli üldine osalemise aktiivsus (statistilisel kujul). Sellise edastamise puhul tugineme meie õigustatud huvile (GDPR artikkel 6(1)(f)).

Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks võime teie isikuandmeid jagada meie õigusnõustajatega lähtudes meie õigustatud huvist (GDPR artikkel 6(1)(f)). Edastame isikuandmeid ainult ulatuses, milles meie huvid kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused.

Kui toimub meie ettevõtte üleminek, võib olla vajalik ka teie lepingute ja isikuandmete üleandmine ettevõtet omandavale kolmandale isikule. Sellisel juhul töötleme isikuandmeid, et täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (GDPR artikkel 6(1)(c)) või meie õigustatud huvi alusel (GDPR artikkel 6(1)(f)).

Agregeeritud ja anonüümset statistikat kasutajate liikumisharjumuste kohta võime rahvatervise või turunduslikel eesmärkidel jagada teiste kasutajate, erinevate kolmandate isikute ja avalikkusega.

Kolmandatesse riikidesse edastamine. Üldjuhul ei töötle me isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), st Euroopa Liidu liikmesriike, Norrat, Islandit ja Liechtensteini, kuid meie volitatud töötlejad ja kaasatud kolmandad isikud võivad seda teha.

Kui isikuandmete töötlemine väljaspool EMP riike on vajalik, teeme seda üksnes juhul, kui meil on selleks seaduslik alus, sh ennekõike, kui andmete saaja: (i) asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või (ii) on sõlminud lepingu, mis vastab GDPR-i nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool EMP-d asuvatele vastuvõtjatele või (iii) vastab muudele GDPR-is toodud tingimustele, mis võimaldavad sellisele andmete saajale väljapoole EMP-d isikuandmeid edastada.

KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Säilitame kasutaja isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt isikuandmete töötlemise eesmärgist. Näiteks säilitame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel viidatud perioodi jooksul:

 • Säilitame isikuandmeid kuni kasutajal on meie äpi kasutajakonto, et võimaldada teile äpi kasutamist. Teil on võimalus jooksvalt äpist teatud isikuandmeid kustutada (vt jaotis millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes).
 • Pärast konto kustutamist säilitame kasutaja isikuandmeid 3 aastat, et olla võimelised vajadusel kaitsma oma õigusi võimalikes vaidlustes, mis puudutavad meie äpi kasutamist.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED OMA ISIKUANDMETE SUHTES?

Kasutajal on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

 • Õigus oma isikuandmetega tutvuda.Võite igal ajal paluda, et me kinnitaks, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme ning paluda oma isikuandmetest koopiat.
 • Õigus isikuandmeid parandada.Võite igal ajal paluda, et parandaksime ja/või täiendaksime teie isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud. Saate oma profiiliandmeid ka ise muuta kasutades vastavat funktsionaalsust äpis oma profiili juures.
 • Õigus isikuandmed kustutada.Teatud juhtudel on teil õigus paluda, et kustutaksime teie isikuandmed. Näiteks on teil selline õigus, kui (i) isikuandmed ei ole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks neid töödeldi; (ii) võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ja meil pole muud õiguslikku alust nende edasiseks töötlemiseks; (iii) esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemise jätkamiseks või kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele otseturunduslikel eesmärkidel; (iv) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (v) kustutamine on vajalik, et täita kohalduva õigusega ettenähtud kohustus. Samas ei ole me alati teie taotlusel kohustatud isikuandmeid kustutama. Näiteks ei pea me seda tegema, kui isikuandmete jätkuv töötlemine on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks. Treeningandmeid on kasutajal võimalik ka ise kustutada kasutades selleks vastava treeningtegevuse juures vastavat funktsionaalsust. Samuti on kasutajal võimalik oma konto igal hetkel kustutada kasutades selleks vastavat funktsionaalsust, mille leiate äpi seadetest.
 • Õigus isikuandmete töötlemist piirata.Teatud juhtudel on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selline õigus on teil, kui (i) te vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutuse piiramist; (iii) me ei vaja vastavaid isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles teie esitatud põhjused isikuandmete töötlemise lõpetamiseks. Kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid sellele vaatamata töödelda, kui (i) olete andnud selleks nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.Kui isikuandmete töötlemine toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, on teil õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväide. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, v.a kui suudame tõendada, et töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või enda nõuete eest kaitsmise eesmärgil. Kui esitate vastuväiteid isikuandmete töötlemisele seoses otseturundusega, ei töötle me teie isikuandmeid sel eesmärgil enam edasi.
 • Õigus võtta nõusolek tagasi.Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete ülekandmisele.Teil on õigus küsida isikuandmeid, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus või masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmise eesmärgi ning andmeid töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt teostatav, on teil õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn; telefon: +372 627 4135; e-post: info@aki.ee) või järelevalveasutuse poole liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht (vt https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Eeltoodud õiguste teostamiseks palume pöörduda meie poole ülaltoodud kontaktandmetel. Mõnda õigust on kasutajal võimalik teostada ka äpis ise vastavaid andmeid või seadeid muutes. Palun pange tähele, et need õigused ei ole absoluutsed ning meil on teatud tingimustel õigus teie taotlust oma õiguse teostamiseks mitte täita .

KAS SIIN ESITATUD TEAVE VÕIB MUUTUDA?

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või järelevalveasutuste suunistest või praktikast, on meil õigus privaatsusteadet ühepoolselt igal ajal muuta. Olulisematest muudatustest teavitame teid mõistlikult enne muudatuste jõustumist äpis ja/või  e-kirja teel.

Viimati uuendatud: 15.01.2024


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt89220/domeenid/www.thefitsphere.com/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181